PROFIRE: FM200
PROFIRE: FM200, zasilacze, UPS, sieæ strukturalna, kabel termoczu³y
PROFIRE: gaszenie gazem, sygnalizacja po¿aru, kontrola dostêpu, rejestracja czasu, sygnalizacja w³amania i napadu PROFIRE: oddymianie, przewietrzanie, Argonit, FM200 PROFIRE: telewizja przemys³owa, zasilacze, UPS, sieæ strukturalna, kabel termoczu³y
PROFIRE
(516) 724-7706
2149617804
650-219-7654
systemy d¿wiêkowe
2045268509
telewizja przemys³owa
sygnalizacja w³amania
kontrola dostêpu
(508) 656-3955
serwis i konserwacja
instalacje elektryczne SN i NN
instalacje komputerowe
instalacje o¶wietleniowe
instalacje UPS i agregatów
przegl±dy i pomiary
   
O Firmie
Szanowni Pañstwo

Firma PROFIRE specjalizuje siê w kompleksowej us³udze obejmuj±cej doradztwo, projektowanie, dostawê urz±dzeñ, wykonawstwo i konserwacjê systemów zabezpieczenia technicznego oraz instalacji elektrycznych ¶redniego i niskiego napiêcia.

Nasze do¶wiadczenie w bran¿y jak równie¿ nieustanne podnoszenie kwalifikacji pozwoli³o osi±gn±æ najwy¿szej jako¶ci poziom ¶wiadczonych przez nas us³ug oraz sprawiaj±, ¿e cieszymy siê wielkim zaufaniem firm.

Posiadamy potrzebne certyfikaty producentów oraz autoryzacje wielu firm specjalizuj±cych siê w zabezpieczeniach technicznych obiektów.

Posiadamy odpowiednie uprawnienia, koncesje, za¶wiadczenia kwalifikacyjne wymagane przepisami do wykonywanie prac monta¿owych i pomiarowo-kontrolnych, oraz do¶wiadczone brygady elektromonterów.

Nasza firma ma w swojej ofercie systemy wiod±cych producentów miêdzy innymi: Esser, Schrack, EBL, Polon-Alfa, Aritech, Bosch, Siemens, Kidde, D+H, GE, Moeller.

Zapraszamy do wspó³pracy.

 
Systemy wykrywania i sygnalizacji po¿aru

Systemy wykrywania i sygnalizacji po¿aruNowoczesne urz±dzenia sygnalizacji po¿arowej pozwalaj± wykrywaæ, w sposób efektywny, po¿ary w bardzo wczesnej fazie rozwoju, umo¿liwiaj± tak¿e integracjê innych systemów i urz±dzeñ maj±cych wp³yw na ca³okszta³t bezpieczeñstwa po¿arowego obiektu.

W dobie bardzo szybkiego postêpu technicznego systemy wykrywania i sygnalizacji po¿aru znajduj± coraz szersze zastosowanie i stawia siê im coraz wy¿sze wymagania. Ich mo¿liwo¶ci pozwalaj± dostosowaæ je do potrzeb i wymagañ prawie ka¿dego obiektu, pozostaj±c w zgodzie z obowi±zuj±cymi normami technicznymi.

Czytaj ca³o¶æ…
 
Systemy gaszenia gazem (FM200, Argonite, CO2)

Systemy gaszenia gazemSta³e urz±dzenie ga¶nicze KD-200 ze ¶rodkiem ga¶niczym FM200

Gaz HFC 227ea jest obojêtnym ¶rodkiem ga¶niczym, którego dzia³anie polega na aktywnym odbieraniu energii z procesu palenia. Jest ¶rodkiem bezpiecznym dla cz³owieka (potwierdzone badaniami w Polsce CNBOP i Pañstwowy Zak³ad Higieny) i ¶rodowiska: posiada tzw. Zerowy Potencja³ Niszczenia Ozonu. W przeciwieñstwie do innych ¶rodków ga¶niczych daje siê ³atwo skropliæ przy niewielkich ci¶nieniach dziêki czemu zajmuje niewielk± powierzchniê sk³adow± (nawet 10-krotnie mniejsz±), bez potrzeby wyodrêbniania oddzielnego pomieszczenia na butle.
Czytaj ca³o¶æ…
 
D¼wiêkowe systemy ostrzegawcze
D¼wiêkowe systemy ostrzegawczeDziêki zastosowaniu najnowszych rozwi±zañ technicznych i wykorzystaniu wieloletnich do¶wiadczeñ przez producentów, mo¿liwym sta³o siê stworzenie takiego systemu audio, który ³±czy w sobie zarówno cechy typowego systemu nag³o¶nienia (Public Adress) stosowanego na przyk³ad do celów reklamowych, rozrywkowych czy informacyjnych, jak te¿ spe³nia rygorystyczne wymagania d¼wiêkowego systemu ostrzegawczego (Voice Alarm), zapewniaj±cego skuteczn± komunikacjê w przypadku zagro¿enia i pomoc w bezpiecznej ewakuacji osób znajduj±cych siê w zagro¿onej strefie.
Czytaj ca³o¶æ…
 
Systemy oddymiania i przewietrzania

Oddymianie i przewietrzanieWed³ug najnowszych badañ, przebywaj±cym w zasiêgu po¿aru ludziom, zagra¿aj± najbardziej dym oraz toksyczne gazy. Ponad 90% wszystkich ofiar po¿arów budynków umiera na skutek zatrucia gazami. Dodatkowo nale¿y liczyæ siê ze stratami materialnymi powsta³ymi na skutek zadymienia.

Urz±dzenia do odprowadzania dymu i gor±ca umo¿liwiaj± usuwanie, wzglêdnie zmniejszaj± koncentracjê, truj±cych, lotnych zwi±zków w zagro¿onych strefach. Znacz±co zostaje podniesione bezpieczeñstwo ludzi przebywaj±cych w zagro¿onym budynku, poprzez umo¿liwienie ich ewakuacji, wprowadzenie jednostek ratunkowych, szybkie zlokalizowanie ognia i skuteczne jego gaszenie.

Czytaj ca³o¶æ…
 
Systemy telewizji przemys³owej - CCTV

Telewizja przemys³owa - CCTVSystemy telewizji dozorowej to wa¿ne uzupe³nienie systemów zapewniaj±cych bezpieczeñstwo. Stosowane s± w celu obserwacji chronionego obiektu lub terenu i zapewniaj± mo¿liwo¶æ wzrokowej weryfikacji zdarzeñ na danym obszarze, co jest bardzo istotne z punktu widzenia uzyskania odpowiedniego poziomu bezpieczeñstwa.

Ponadto, dziêki archiwizacji nagranych obrazów mo¿na wyja¶niæ przebieg wielu zdarzeñ, które inaczej umknê³yby uwadze. Dodatkowo telewizja dozorowa wspó³pracuje z pozosta³ymi systemami ochrony takimi jak: zabezpieczenia przed w³amaniem, przeciwpo¿arowym, kontroli dostêpu i pozwala na bardzo szybk± reakcjê s³u¿b ochrony.

Czytaj ca³o¶æ…
 
System sygnalizacji w³amania i napadu

System sygnalizacji w³amania i napaduNowoczesny i profesjonalnie zainstalowany system alarmowy wspó³dzia³aj±cy z zabezpieczeniami mechanicznymi mo¿e zapewniæ odpowiedni poziom bezpieczeñstwa w obiekcie. Systemy sygnalizacji w³amania maj± za zadanie wykrycie i powiadomienie u¿ytkownika (s³u¿by ochrony) o naruszeniu lub próbie naruszenia nadzorowanego obszaru.

Umo¿liwiaj± tak¿e zasygnalizowanie zagro¿enia ¿ycia osób, bêd±cym nastêpstwem napadu.

Czytaj ca³o¶æ…
 
System kontroli dostêpu i rejestracji czasu pracy
System kontroli dostêpu i rejestracji czasu pracySystemy kontroli dostêpu chroni± obiekt w czasie jego funkcjonowania z zachowaniem maksymalnej wygody i prostoty obs³ugi dla u¿ytkowników. Dobrze zaprojektowany system uniemo¿liwia wej¶cie osób niepowo³anych oraz organizuje ruch osób uprawnionych na terenie obiektu, co w konsekwencji minimalizuje mo¿liwo¶æ dostêpu do miejsc chronionych. Zawsze wiadomo te¿, kto wprowadzi³ osobê nieuprawnion± do strefy chronionej.
Czytaj ca³o¶æ…
 
Systemy okablowania strukturalnego

Okablowanie strukturalneInstalacja sieci komputerowej, telefonicznej, systemu BMS, telewizji dozorowej, itp. to konieczno¶æ wykonania systemu okablowania strukturalnego. Kabel transmisyjny do systemu okablowania strukturalnego to 4-parowa skrêtka, wykonana jako nieekranowana (UTP) lub ekranowana (FTP, STP), w zale¿no¶ci od warunków, w jakich ma pracowaæ.

Je¶li potrzeba pod³±czyæ telefon, to do gniazdka pod³±cza siê aparat telefoniczny, a gdy trzeba pod³±czyæ kolejny komputer do sieci w biurze - te¿ nie ma ¿adnego problemu.

Czytaj ca³o¶æ…
 
Przegl±dy i konserwacje systemów zabezpieczeñ technicznych
Nawi±zanie wspó³pracy z Klientem nie koñczy siê w momencie oddania do u¿ytku gotowego systemu. Zrealizowany projekt musi podlegaæ okresowym przegl±dom i konserwacjom. Du¿e znaczenie ma pe³en serwis, zarówno gwarancyjny, jak i pogwarancyjny oraz dobrze zorganizowana komórka techniczna.
Czytaj ca³o¶æ…
 
Instalacje elektryczne ¶redniego i niskiego napiêcia

Instalacje elektryczne ¶redniego i niskiego napiêciaW³a¶ciwe zasilanie w energiê elektryczn± zale¿y w znacznym stopniu od prawid³owego dzia³ania instalacji ¶redniego napiêcia. S³u¿± one do przesy³ania energii elektrycznej o zasiêgu lokalnym oraz jej transformacji do poziomu napiêcia wystêpuj±cego w gniazdach odbiorczych.

Kluczowe znaczenie ma poprawne zaprojektowanie i wykonanie instalacji ¶redniego napiêcia, gdy¿ to w³a¶nie one w przysz³o¶ci zdecyduj± o komforcie zasilania u¿ytkowników oraz o mo¿liwo¶ciach rozbudowy instalacji niskiego napiêcia. W³a¶ciwie zaprojektowana instalacja to równie¿ ni¿sze koszty w przysz³o¶ci.

Czytaj ca³o¶æ…
 
Instalacje elektryczne dla potrzeb sieci komputerowych
Stabilna praca urz±dzeñ dzia³aj±cych w sieciach komputerowych to dzi¶ konieczno¶æ. Ka¿de zak³ócenie stanowi du¿y problem i mo¿e powodowaæ uszkodzenia sprzêtu lub utratê danych. Najlepszym i pewnym rozwi±zaniem jest za³o¿enie instalacji elektrycznej dedykowanej na potrzeby sieci komputerowych.
Czytaj ca³o¶æ…
 
Instalacje o¶wietleniowe, wyrównawcze i uziemiania
Instalacja o¶wietleniowa spe³nia bardzo wa¿n± rolê, poniewa¿ to w³a¶nie od prawid³owego doboru opraw o¶wietleniowych, ich rozmieszczenia oraz sposobu sterowania zale¿y funkcjonalno¶æ, estetyka i odpowiedni komfort pracy. Instalacja o¶wietleniowa jest podstawowym rodzajem instalacji elektrycznej. Wa¿ne jest poprawne zaprojektowanie i wykonanie instalacji o¶wietleniowej, spe³niaj±cej wszystkie normy i wymagania, co do: funkcjonalno¶ci, estetyki i trwa³o¶ci.
Czytaj ca³o¶æ…
 
Instalacje zasilaczy UPS i agregatów pr±dotwórczych

Instalacje zasilaczy UPS i agregatów pr±dotwórczychS± pewne miejsca takie jak: szpitale, banki, lotniska, centra telekomunikacyjne i informatyczne w których konieczne jest zasilanie w energiê elektryczn±, bez wzglêdu na to czy dociera, czy nie, z zewnêtrznych sieci energetycznych poniewa¿ nawet krótkotrwa³y zanik napiêcia mo¿e siê wi±zaæ z ogromnymi startami materialnymi.

Czytaj ca³o¶æ…
 
Przegl±dy i pomiary instalacji elektrycznych
Wszystkie urz±dzenia i instalacje mog± ulegaæ uszkodzeniom w trakcie eksploatacji. Równie¿ parametry pracy mog± z ró¿nych powodów ulegaæ zmianie. Instalacje elektryczne, podobnie jak ka¿dy wyrób, musz± byæ zaprojektowane, wykonane, sprawdzone i przekazane do u¿ytku. Integraln± czê¶ci± tego procesu s± pomiary i przegl±dy kontrolne. Tylko w ten sposób mo¿na zapewniæ prawid³ow± pracê systemu w d³u¿szym okresie czasu.
Czytaj ca³o¶æ…
 
System zasysaj±cy
System zasysajacy - VesdaSystem Bardzo Wczesnej Detekcji Dymu VESDA to po³±czenie wysokoczu³ego systemu detekcji dymu oraz modu³owej konstrukcji urz±dzeñ. Laserowa komora analityczna systemu VESDA charakteryzuje siê bardzo wysok± czu³o¶ci± i dziêki zdolno¶ci wykrywania ¶ladowych ilo¶ci dymu jest w stanie zapewniæ najwcze¶niejsze z mo¿liwych ostrzeganie o powsta³ym zagro¿eniu po¿arowym. Modu³owa konstrukcja systemu VESDA daje u¿ytkownikowi elastyczno¶æ, pozwalaj±c± zbudowaæ system dok³adnie dopasowany do jego wymagañ, przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów do minimum dziêki wyeliminowaniu zbêdnych urz±dzeñ. Oryginalna konstrukcja systemu gwarantuje tak¿e niskie koszty konserwacji.
Czytaj ca³o¶æ…
 
 
PROFIRE; ul. Trakt Lubelski 412; 04-667 Warszawa; mail: biuro@profire.pl

Tagi: FM200, KD-200, system zasysaj±cy, gaszenie gazem, SAP, Inergen, VESDA, Kontrola dostępu, HFC227ea, TA-200,gaszenie gazem, sygnalizacji pożaru, Dźwiękowe systemy ostrzegawcze, Telewizja przemysłowa, FM200, Zasysanie, Inergen, gaszenie gazem, fm200, FM200, 8317725396, KD-200, SUG, DSO, FM200, obsessive, Argonit, oddymianie, sygnalizacja włamania i napadu, FM200, sygnalizacja włamania i napadu

  Copyright © 2008 - 2011 PROFIRE | Design ::(866) 997-7823 Reklamaonline :: Reklama, Grafika reklamowa, WebDesign